Pubblicazioni

Pubblicazioni

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE:
• Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, dr Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, dr hab. Robert Zawłocki, , CH Beck, Warszawa 2011, Wyd. 2, Warszawa 2012 , Wyd. 3, Warszawa 2014,
• Środki zaskarżenia w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, Michał Bieniak, CH Beck, Warszawa 2007,
• Spółka akcyjna. Komentarz, Michał Bieniak, Jacek Bieniak, CH Beck, Warszawa 2007,
• Spółka komandytowo-akcyjna, Michał Bieniak, Jacek Bieniak, Difin, Warszawa 2002

 

ARTYKUŁY:
• Walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej – prawo do uczestnictwa i prawo głosu, Michał Bieniak, Karol Machnikowski, Przegląd Prawa Handlowego, 2014 nr 3 s. 55-58,
• Najpierw ocena, potem zarzuty, Michał Bieniak, Rzeczpospolita, 11 październik 2013,
• Panowie adwokaci, ruszajmy do dzieła, Rzeczpospolita, 25 września 2013, nr 224,
• Glosa do wyroku SN z 9.09.2010 r. I CSK 530/09. [Dot. legitymacji byłego wspólnika do zaskarżania uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością], Michał Bieniak, Glosa 2012 nr 2 s. 39-42,
• Co przeszkadza przedsiębiorcom, Andrzej Kalwas, Michał Bieniak, Rzeczpospolita, 27 września 2012,
• Posłom pod rozwagę, Andrzej Kalwas, Michał Bieniak, Rzeczpospolita, 28 listopada 2011, nr 276,
• Samorząd prawniczy wrogiem publicznym, Andrzej Kalwas, Michał Bieniak, Rzeczpospolita, 15 czerwiec 2011, nr 138,
• Sąd polubowny a postępowanie upadłościowe, Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 671-675,
• Nadzwyczajna zmiana stosunków jako przesłanka zastosowania art. 357(1) KC – próba definicji, Michał Bieniak, Studia Prawnicze 2009 nr 4 s. 73-87,
• Autonomia woli stron w projekcie księgi pierwszej Kodeksu cywilnego – uwagi na tle art. 98 Projektu, Michał Bieniak, Palestra 2010 nr 9/10 s. 107-113,
• Zasady: dobrej wiary i uczciwego obrotu oraz swobody umów w kodeksie zobowiązań oraz zasadach europejskiego prawa umów, Michał Bieniak, Studia Prawnicze 2008 nr 4 s. 49-58,
• Praktyczne aspekty funkcjonowania spółki komandytowo –akcyjnej, Michał Bieniak, Przegląd Prawa Handlowego, 2009 nr 2 s. 15-17,
• Polska regulacja postępowania arbitrażowego na tle przepisów włoskiego Kodeksu postępowania cywilnego, Michał Bieniak, ADR 2009 nr 3 s. 5-15,
• Klauzula rebus sic stantibus – możliwości jej aktualnego zastosowania (uwagi na tle art. 357(1) KC), Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2009 nr 12 s. 639-642,
• Glosa do wyroku SN z 17.07.2008 r. II CSK 102/08 [Dot. samodzielności sądu cywilnego w zakresie ustalenia faktu popełnienia przestępstwa nawet w braku prawomocnego wyroku skazującego w postępowaniu karnym], Michał Bieniak, Paestra 2009 nr 7/8 s. 309-315,
• Glosa do uchwały SN z 8.03.2007 r. III CZP 7/07 [Dot. zgłoszenia zajęcia udziałów wspólnika], Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2009 nr 2 s. 105-106,
• Glosa do uchwały SN z 22.03.2007 r. III CZP 8/07 [Dot. zgłoszenia zajęcia udziałów wspólnika], Monitor Prawniczy 2009 nr 2 s. 105-106,
• Upadłość spółki publicznej. Praktyka, Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2008 nr 6 s. 328-332,
• Sądownictwo polubowne w polskim procesie cywilnym od kodeksu postępowania cywilnego z 1930/1932 roku do czasów dzisiejszych, Michał Bieniak, Palestra 2008 nr 7/8 s. 130-146,
• Odpowiednie zastosowanie przepisów KPC w postępowaniu upadłościowym. Praktyka, Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2006 nr 14 s. 781-784,
• Proceduralne aspekty ustanowienia służebności drogi koniecznej. Praktyka, Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2005 nr 3 s. 170-173,
• Glosa do uchwały SN z 6.11.2003 r. III CZP 61/03. [Dot. kary umownej], Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2005 nr 20 s. 1010-1011,
• Materialnoprawne aspekty ustanowienia służebności drogi koniecznej, Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2004 nr 6 s. 267-272,
• VAT naliczony w przypadku czynności nieważnych, Michał Bieniak, Monitor Podatkowy 2003 nr 1 s. 22-23,
• Odpis na ZFSŚ a koszt uzyskania przychodu osoby prawnej. Praktyka, Michał Bieniak, Monitor Podatkowy 2003 nr 8 s. 51-53,
• Glosa do wyroku SN z 08.05.2001 r. IV CKN 290/00. [Dot. dowodu przeprowadzonego z naruszeniem art. 74 k.c.], Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2003 nr 3 s. 131-132,
• Glosa do uchwały SN z 25.01.2002 r. III CZP 75/01. [Dot. kosztów urządzeń na granicy gruntów], Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2003 nr 16 s. 752-753,
• Glosa do postanowienia SN z 23.5.2002 r. V KKN 426/00. [Dot. winy w postępowaniu karnym skarbowym], Michał Bieniak, Monitor Podatkowy 2003 nr 11 s. 48-50,
• Dokumentowanie nieściągalności wierzytelności, Michał Bieniak, Monitor Podatkowy 2003 nr 9 s. 13-17,
• Statut spółki komandytowo-akcyjnej. Praktyka, Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2002 nr 1 s. 40-42,
• Reprezentacja spółki komandytowej, Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2002 nr 6 s. 251-255,
• Prowadzenie spraw spółki komandytowej, Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2002 nr 19 s. 878-882,
• Glosa do wyroku SN z 28.IX.2000 r. IV CKN 112/00. [Dot. rozwodu; wina a trwały rozkład pożycia], Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2002 nr 7 s. 323-325,
• Glosa do wyroku SN z 28.IV.2000 r. II CKN 267/00. [Dot. przesłanek uchylenia wyroku sądu polubownego], Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2002 nr 2 s. 82-84,
• Glosa do postanowienia SN z 28.VI.2000 r. IV CKN 42/00. [Dot. otwarcia postępowania układowego], Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2002 nr 11 s. 521-522,
• Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzory pism, Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2001 nr 17 s. 898-902,
• Umowa spółki partnerskiej. [Wzór], Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2001 nr 7 s. 421-423,
• Umowa spółki komandytowej. Wzory pism, Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2001 nr 14 s. 753-755,
• Umowa spółki jawnej [wzór], Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2001 nr 12 s. 659-660,
• Statut spółki akcyjnej. Praktyka, Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2001 nr 19 s. 989-993,
• Glosa do wyroku SN z 24.IX.1999 r. I CKN 141/98. [Dot. wyłączenia arbitra lub superarbitra], Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2001 nr 21 s. 1086-1087,
• Dopuszczalność kapitalizacji dopłat w świetle regulacji KSH. Praktyka, Michał Bieniak, Monitor Prawniczy 2001 nr 24 s. 1236-1238,
• Spółka komandytowo-akcyjna w kodeksie spółek handlowych na tle regulacji włoskiego kodeksu cywilnego, Michał Bieniak, Przegląd Prawa Handlowego 2000 nr 12 s. 21-27

© 2014 Kancelaria Bieniak. made by sixforfive. top