Polityka prywatności
W związku z korzystaniem z niniejszej witryny www.kancelaria-bieniak.pl (zwanej dalej „Witryną”) Państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu w rozumieniu art. 4 pkt 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).
Poniżej zawarte są szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, przedstawiające sposób w jaki Administrator realizuje wobec Państwa swoje obowiązki wynikające z właściwych przepisów prawa, w szczególności z przepisów RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych:
Przez administratora rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Administratorem Państwa danych osobowych, przetwarzanych w związku z korzystaniem z witryny, jest Michał Bieniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Michał Bieniak, przy alei 3 Maja 2 lok. 109, 00-391 Warszawa, NIP: 5261747143 (dalej zwany „Administratorem”).

Dane kontaktowe Administratora:
Kancelaria Adwokacka Michał Bieniak
adres: Aleja 3 Maja 2 lok. 109, 00-391 Warszawa,
tel.: +48 22 251 12 51,
adres e-mail: recepcja@kancelaria-bieniak.pl.

2. Cele przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) analitycznych i statystycznych, polegających na analizie aktywności osób odwiedzających Witrynę w celu poprawy jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
b) zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z Witryną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
c) korzystania z formularza kontaktowego do komunikacji z Kancelarią – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
d) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
e) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo z żaden sposób ustawowo czy umownie zobowiązani do ich podania. Równocześnie niepodanie odpowiednich danych lub żądanie ich usunięcia może skutkować brakiem możliwości realizacji przez Administratora zamierzonego celu ich przetwarzania.
Na przykład podanie przez Państwa danych osobowych w celu użycia formularza kontaktowego jest dobrowolne, jednakże niepodanie właściwych danych może uniemożliwić Administratorowi kontakt z Państwem i udzieleni odpowiedzi na przedstawione przez Państwa zapytanie.
Brak zgody na używanie przez Administratora wszystkich plików cookies może doprowadzić do niemożliwości korzystania przez użytkownika z pełnej funkcjonalności Witryny.

3. Okres przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zrealizowania celów ich przetwarzania. Długość okresu przechowywania danych zależna jest wobec tego od celu w jakim dane te są przetwarzane.
W przypadku, gdy Państwa dane osobowe:
a) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, będą one przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody;
b) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, będą one przechowywane do czasu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych;
c) przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, będą one przechowywane do czasu osiągnięcia celu ich przetwarzania przez Administratora lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
o ile Administrator nie będzie kontynuował przetwarzania tych danych osobowych na innej podstawie prawnej.

4. Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom trzecim, w szczególności podmiotom świadczącym wobec Administratora usługi związane z obsługą systemów informatycznych, obsługą klienta czy księgowością, którzy przetwarzają te dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być ujawniane organom administracji, organom ścigania i sądom.
W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi trzeciemu, Administrator zobowiązuje się do zapewnienia, że przetwarzanie tych danych będzie zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
Niezależnie od tego Kancelaria może podlegać obowiązkowi prawnemu ujawnienia danych osobowych w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę, przy czym wycofanie takiej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b) prawo do żądania od Administratora, na podstawie art. 15 RODO, uzyskania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych oraz informacji dotyczących ich przetwarzania wskazanych w art. 15 ust. 1 RODO;
c) prawo do żądania od Administratora, na podstawie art. 16 RODO, niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne (z uwzględnieniem celów przetwarzania);
d) prawo do żądania od Administratora, na podstawie art. 17 RODO, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, w określonych w tym przepisie przypadkach;
e) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO:
f) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO lub danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, mają przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
g) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, sprzeciw wobec przetwarzania tych danych przez Administratora, w tym ich profilowania, na podstawie tego przepisu;
h) w zakresie danych przetwarzanych na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie, na podstawie art. 21 ust. 2 RODO, sprzeciw wobec przetwarzania tych danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Wszelkie powyższe żądania należy kierować do Administratora na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 powyżej.

Ponadto, jeśli sadzą Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo do złożenia, na podstawie art. 77 RODO, skargi do organu nadzorczego, jakim na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

6. Zastrzeżenia
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, w rozumieniu przepisów RODO.
Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Polityka plików cookies
Niniejsza Witryna używa plików cookies. Pliki cookies („ciasteczka”) to małe pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przeglądającego Witrynę. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z Witryny.
Administrator zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika Witryny pliki cookies oraz ma do nich dostęp. Podczas korzystania przez użytkownika z Witryny zbierane są przez Administratora informacje zawarte w plikach cookies.
Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu poprawienia funkcjonalności Witryny poprzez analizę zachowań użytkowników i tworzenie odpowiednich statystyk, w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z Witryną oraz w celu wyświetlania Witryny w sposób dostosowany do preferencji użytkownika (zależny m.in. od rodzaju wykorzystywanego urządzenia końcowego, przeglądarki internetowej, preferowanego języka czy wielkości czcionki).
Wykorzystywane przez Administratora pliki cookies dzielą się na „sesyjne” oraz „stałe”. Pliki cookies „sesyjne” przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia Witryny lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki cookies „stałe” przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas wynikający z parametrów konkretnych plików cookies lub z ustawień używanej przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
Administrator korzysta z następujących typów plików cookies:
• Niezbędne pliki cookies – pliki cookies umożliwiające prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Witryny, ze względu na ich przeznaczenie, ich wyłączenie nie jest możliwe. Niezbędne pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika przez okres do 1 roku;
• Google Analytics – Witryna wykorzystuje pliki cookies dostarczane przez Google LLC, które służą do prowadzenia statystyk dla Witryny. Zebrane w ten sposób dane pomagają ulepszać Witrynę. Pliki cookies wykorzystywane przez Google Analytics pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika przez okres do 2 lat. Warunki korzystania z usługi oraz politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/terms; https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/; https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
Pełna kontrola plików cookies możliwa jest przez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje co do kontroli plików cookies można znaleźć na stronach twórców przeglądarek internetowych. Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie wykorzystywania plików cookies.
Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność Witryny.