TRANSAKCJE KAPITAŁOWE

Doradztwo dla sprzedającego w procesie sprzedaży udziałów spółki z branży e-commerce (2014 r., wartość transakcji ok. 0,8 mln EUR)
Doradztwo dla sprzedającego przy sprzedaży linii produktów/branża farmaceutyczna (2014 r., wartość transakcji – ok. 20 mln EUR)
Połączenie spółek z branży dystrybucyjnej (2018 r., wartość transakcji – ok. 25 mln PLN)
Doradztwo przy przejęciu spółki z branży hotelarskiej (2018 rok)
Doradztwo dla kupującego przy przejęciu spółki z branży budowlanej (2022 rok)

TRANSAKCJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Doradztwo dla finansowanego i kupującego przy refinansowaniu i nabyciu centrum handlowego (2015 r., wartość transakcji – powyżej 100 mln złotych)
Doradztwo dla sprzedającego w procesie sprzedaży centrum handlowego (2018 r., wartość transakcji – ok. 90 mln EUR)
Doradztwo dla kupującego w procesie nabycia projektu hotelowo-rekreacyjnego (2018 r., wartość transakcji – ok. 4 mln EUR)
Doradztwo dla sprzedającego w procesie sprzedaży mniejszościowego pakietu udziałów w centrum handlowym (2018 r., wartość transakcji ok. 1,0 mln EUR)
Doradztwo przy sprzedaży budynku biurowo-usługowego (2020 r., wartość ok. 2,5 mln EUR)
Doradztwo przy sprzedaży budynku biurowego (2021 rok)

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I FINANSE

Kompleksowe opracowanie regulaminów (w tym procedur RODO), wzorców umów i procedur dla innowacyjnych portali z branży e-commerce
Reprezentacja wnioskodawców przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w charakterze krajowej instytucji płatniczej
Opracowanie modelu prawnego dystrybucji dla podmiotu z branży telekomunikacyjnej (MVNO) i przygotowanie wzorców umów standardowych.
Wsparcie prawne w procesie negocjacji poszczególnych umów z dystrybutorami
Opracowywanie i dostosowywanie do zmieniających się regulacji prawnych regulaminów jednego z operatorów płatności mobilnych
Doradztwo na rzecz krajowych instytucji płatniczych w sprawach z zakresu zamówień publicznych
Doradztwo i opracowanie dokumentacji jednego z pierwszych niebankowych instrumentów płatniczych

PRAWO FARMACEUTYCZNE I ŻYWIENIOWE

Doradztwo na rzecz producentów suplementów diety i wyrobów medycznych w negocjacjach umów z producentami kontraktowymi
Doradztwo na rzecz producentów suplementów diety i wyrobów medycznych w zakresie prawa reklamy i zwalczania nieuczciwej konkurencji
Reprezentacja producentów wyrobów medycznych w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą
Doradztwo na rzecz sieci aptecznej w sprawach z zakresu prawa farmaceutycznego
Reprezentacja aptek przed sądami administracyjnymi
Reprezentacja producentów suplementów diety w postępowaniach przed inspekcją sanitarną

POSTĘPOWANIA

Z uwagi na delikatność materii, Kancelaria nie podaje żadnych danych o poszczególnych procesach. Prawnicy Kancelarii reprezentują klientów od lat, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i sądami arbitrażowymi.
Obsługa procesowa Kancelarii koncentruje się w szczególności w następujących sektorach:
(a) spory korporacyjne (spory pomiędzy wspólnikami spółek kapitałowych i osobowych). W tym zakresie obsługiwaliśmy wspólników spółek działających, m.in. w następujących sektorach: nieruchomości, farmaceutycznym, medycznym, HoReCa, nowoczesnych technologii;
(b) spory z umów inwestycyjnych oraz umów konsorcjum;
(c) spory z umów związanych z procesem budowlanym, zarówno po stronie inwestora, jak i wykonawców;
(d) spory pracownicze, ze szczególnym uwzględnieniem sporów z wyższą kadrą zarządzającą (zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników);
(e) spory o naruszenie dóbr osobistych i z zakresu Prawa prasowego (zarówno po stronie spółek z branży medialnej, jak i osób, których dobra osobiste zostały naruszone);
(f) postępowania karne, związane z przestępczością gospodarczą (zarówno po stronie obrony, jak i jako pełnomocnicy osób pokrzywdzonych), w tym obrona oskarżonych w postępowaniach z zakresu prawa karnego skarbowego;
(g) sprawy frankowe;
(h) spory z zakresu szkód górniczych.
Łączna wartość przedmiotów sporu w sprawach prowadzonych przez Kancelarię wyniosła ok. 1 mld PLN.

PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Doradztwo na rzecz przedsiębiorców górniczych w sprawach z zakresu Prawa geologicznego i górniczego, planistyki oraz ochrony środowiska.
Reprezentacja przedsiębiorców górniczych w sporach o szkody górnicze.